Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWOJKURIER.COM.PL

PLATFORMA KURIERSKA
Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://twojkurier.com.pl (dalej jako: „TwójKurier”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

TwójKurier jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kuriersko-transportowych. Usługi kuriersko-transportowe dla trasy Polska-Irlandia-Polska świadczymy samodzielnie, natomiast w przypadku pozostałych tras (zarówno na terytorium Polski, jak i zagranicznych) działamy jako broker kurierski. W drugim przypadku sama umowa przewozu zawierana jest przez Klienta z kurierem i przez niego jest wykonywana. Kurier jest wówczas partnerem TwójKurier i podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Serwisu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zleceń, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez TwójKurier.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z TwójKurier, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.

Zespół TwójKurier


1) O NAS
 1. Właścicielem TwójKurier jest Marcin Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Twój Kurier Marcin Cichocki, NIP 888-266-29-18, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska, adres poczty elektronicznej: biurotwojkurier@gmail.com, numery telefonów kontaktowych: +48 566 629 436.
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Serwisu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń oraz za świadczenie usług kuriersko-transportowych dla trasy Polska-Irlandia-Polska. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Kurierzy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą Serwisu Internetowego zawiera Umowę Przewozu. Kurier jest wskazany każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego – w trakcie składania Zlecenia.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
2) DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia, w szczególności poprzez wybranie rodzaju przesyłki i innych dodatkowych usług wchodzących w zakres Umowy Przewozu.
  3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Przewozu z Kurierem lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO, KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zleceniach w Serwisie Internetowym
  6. KURIER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Przewozu i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zlecenia. Kurier jest wybierany przez Klienta w trakcie składania Zlecenia spośród opcji dostępnych na stronie Serwisu Internetowego. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
  7. PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. REGULAMIN KURIERA – regulamin Kuriera określający ogólne warunki Umowy Przewozu. Regulaminy kurierów dostępnych w Serwisie Internetowych dostępne są na stronach internetowych Kurierów oraz wskazane są w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, TWÓJKURIER – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://twojkurier.com.pl.
  12. UMOWA PRZEWOZU – umowa o odpłatne świadczenie usług dotyczących przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) przez Kuriera lub Usługodawcę wykonywana w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i na warunkach w niej określonych. Umowa Przewozu zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zleceniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kuriera.
  13. UMOWA WSPÓŁPRACY – umowa zawarta poza Serwisem Internetowym pomiędzy Usługodawcą i Klientem określająca odrębne w odniesieniu do Regulaminu warunki współpracy, w szczególności w zakresie płatności tytułem Usług Serwisu. W zakresie nieuregulowanym Umową Współpracy zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  15. USŁUGA SERWISU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem świadczona przez Usługodawcę.
  16. USŁUGODAWCA – Marcin Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Twój Kurier Marcin Cichocki, NIP 888-266-29-18, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska, adres poczty elektronicznej: biurotwojkurier@gmail.com.
  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  18. ZLECENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zlecenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Przewozu z Kurierem za pośrednictwem Usługodawcy albo do zawarcia Umowy Przewozu bezpośrednio z Usługodawcą.
3) O SERWISIE TWÓJKURIER
 1. TwójKurier jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kuriersko-transportowych. Usługi kuriersko-transportowe dla trasy Polska-Irlandia-Polska świadczymy samodzielnie, natomiast w przypadku pozostałych tras (zarówno na terytorium Polski, jak i zagranicznych) działamy jako broker kurierski. W drugim przypadku sama umowa przewozu zawierana jest przez Klienta z kurierem i przez niego jest wykonywana. Kurier jest wówczas partnerem TwójKurier i podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Serwisu.
 2. Kurierami dostępnymi w Serwisie Internetowym są:
  1. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3), REGON: 010771280, NIP: 5221004200, numer KRS 0000036680.
  2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), REGON: 631058749, NIP: 7851561831, numer KRS 0000005009.
  3. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2), REGON: 012005407, NIP: 5270022391, numer KRS 0000047237.
  4. FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22), REGON: 01061225, NIP: 5261005306, numer KRS 0000037973.
  5. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-274 Warszawa, Mineralna 15), REGON: 012026421, NIP: 5260204110, numer KRS 0000028368.
  6. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-274 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8), REGON: 01068496, NIP: 5250007313, numer KRS 0000334972.
4) ZŁOŻENIE ZLECENIA, ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU
 1. Do złożenia Zlecenia przez Klienta nie jest niezbędne uprzednie zalogowanie się na Konto Klienta w Serwisie Internetowym. Złożenie Zlecenia możliwe jest także bez posiadania Konta w Serwisie Internetowym. W przypadku jednak złożenia Zlecenia przez Klienta zalogowanego na Konto Klienta posiada on w jego ramach informację o złożonych Zleceniach w Serwisie Internetowym. Posiadanie Konta oraz zalogowanie się na nie jest niezbędne w przypadku Klientów posiadających podpisaną Umowę Współpracy – w takim tylko wypadku mogą oni bowiem korzystać z innych warunków przewidzianych Umową Współpracy.
 2. Zawarcie Umowy Przewozu między Klientem i Kurierem ma przebieg według następującego schematu:
  1. Klient składa Zlecenie na przesyłkę i inne usługi mające być przedmiotem Umowy Przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kuriera za pomocą Formularza Zlecenia.
  2. Po złożeniu Zlecenia (kliknięcie przez Klienta pola „Składam zamówienie” w Formularzu Zlecenia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem/Usługodawcą lub – w zależności od rodzaju trasy – Umowa Serwisu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zlecenia do realizacji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Klienta – w przypadku Klienta zalogowanego na Konto Klienta oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 3. Zlecenie składane za pomocą Formularza Zlecenia powinno zawierać co najmniej – zgodnie z informacjami podanym na stronie Serwisu Internetowego: dane nadawcy i odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru – ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące przesyłki (w zależności od wybranego Kuriera – rodzaj przesyłki, ilość przesyłek, wymiary przesyłki/ek, waga przesyłki, cechy szczególne przesyłki), dodatkowe informacje dla Kuriera.
 4. Klient obowiązany jest podać dane dotyczące przesyłki zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie przez Klienta wymiarów, wagi lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może rodzic po stronie Klienta obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów zgodnie z Regulaminem Kuriera, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
 5. Składane Zlecenie przez Klienta powinno być zgodne z Regulaminem Kuriera wybranego przez Klienta. W przypadku braku zgodności Kurier może odmówić lub wstrzymać realizację Zlecenia zgodnie ze swoim Regulaminem Kuriera. W takim wypadku Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurierem celem ustalenia dalszej procedury realizacji Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu zapewnia Klientowi niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji Umowy Przewozu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Przewozu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie TwójKurier oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.
5) USŁUGA SERWISU, UMOWA PRZEWOZU, TERMIN REALIZACJI
 1. sługa Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Serwisu obejmuje odpłatne pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Serwisu bez wad. Usługa Serwisu świadczona jest niezwłocznie po złożeniu Zlecenia przez Klienta.
 2. Umowa Przewozu zawierana jest między Klientem i wybranym przez niego Kurierem za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w Zleceniu, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Kuriera. Przedmiotem Umowy Przewozu zawieranej między Klientem, a Kurierem/Usługodawcą są wybrane przez Klienta w Zleceniu usługi dotyczące przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) świadczone przez Kuriera/Usługodawcę i wykonywane w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Przewoźnik obowiązany jest wykonać Umowę Przewozu bez wad.
 3. Termin realizacji Umowy Przewozu jest zgodny z Regulaminem Kuriera lub informacją podaną Klientowi przez Usługodawcę w trakcie zawierania Umowy Przewozu.
 4. Początek biegu terminu realizacji Umowy Przewozu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy, a w przypadku płatności gotówką za pobraniem lub gotówką przy obiorze w punkcie odbioru Kuriera – od dnia zawarcia Umowy Przewozu.
 5. TwójKurier odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub Usług dodatkowych, to jest z wyłączeniem utraconych przez Klienta lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną TwójKurier.
 6. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki towarowej krajowej, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, TwójKurier( lub którykolwiek z podwykonawców wykonujących usługę) obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż dwukrotność wynagrodzenia za Usługę, z której wykonaniem się spóźnił.
 7. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki towarowej międzynarodowej, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, TwójKurier (lub którykolwiek z podwykonawców wykonujących usługę) obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż wynagrodzenie za Usługę, z której wykonaniem się spóźnił.
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez TwójKurier.
 9. Usługodawca udostępnia Klientowi na stronie Serwisu Internetowego możliwość uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Przewozu oraz możliwość śledzenia przez Klienta nadanych przesyłek.
6) ODPŁATNOŚC KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Korzystanie z Usługi Serwisu jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne Kurierowi/Usługodawcy tytułem zawartej Umowy Przewozu, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z Regulaminem Kuriera mogące powstać w wyniku podania przez Klienta danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Serwisu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty kosztów Usługi Serwisu przez Klienta powstaje w momencie zawarcia Umowy Przewozu.
 3. Koszty Usługi Serwisu uwidocznione na stronie TwójKurier podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia – zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
 4. Płatność tytułem Usługi Serwisu dokonywana jest Usługodawcy. Usługodawca przekazuje Kurierowi należne mu wynagrodzenie tytułem zawartej Umowy Przewozu, w przypadku gdy Usługodawca działa jako broker.
 5. Poniżej wskazane są sposoby i terminy płatności dla Klientów nie posiadających Umowy Współpracy lub składających Zlecenie nie będąc zalogowanym na swoje Konto Klienta. W przypadku Klientów posiadających zawartą Umowę Współpracy sposoby i terminy płatności określa Umowa Współpracy.
 6. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności tytułem Usługi Serwisu:
  1. płatność gotówka za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru Kuriera;
  3. płatność przelewem tradycyjnym (numer rachunku Klient otrzyma po złożeniu Zlecenia na podany adres poczty elektronicznej);
  4. płatność za pomocą udostępnianych w Serwisie płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta:
   1. za pośrednictwem serwisu PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia.
 8. Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Usługi Serwisu niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
 9. Od dokonania płatności przez Klienta może być zależne rozpoczęcie realizacji Umowy Przewozu – zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu.
7) LIST PRZEWOZOWY
 1. Usługodawca udostępnia Klientowi list przewozowy zgodnie z początkiem biegu terminu realizacji Umowy Przewozu wskazanym w pkt. 5.4 Regulaminu.
 2. Udostępnienie Klientowi listu przewozowego następuje poprzez przesłanie go w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas składania Zlecenia oraz udostępnienie go do pobrania w ramach jego Konta Klienta.
 3. Klient obowiązany jest do wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę.
 4. W przypadku, gdy Klient nie wydrukuje listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę, obowiązany on jest do samodzielnego wystawienia lub zobowiązania Kuriera do wystawienia listu przewozowego o treści zgodnej z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności należy zwrócić uwagę na dokładne zamieszczenie danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki – na przykład opcji pobrania), a następnie umieszczenia go trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi.
8) OBOWIĄZKI KLIENTA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ PRZEWOZU
 1. Klient będący stroną Umowy Przewozu obowiązany jest do zapłaty ceny z jej tytułu oraz zwrotu wydatków i opłat, które Kurier/Usługodawca poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Przewozu zgodnie ze Zleceniem Klienta. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia – zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu.
 2. Klient obowiązany jest do zapłaty kosztów, jakie poniósł Usługodawca lub Kurier na skutek podania przez Klienta w Zleceniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów tzw”pustego podjazdu” pod adres nadawcy kiedy to do przekazania przesyłki nie dojdzie z winy nadawcy- opłata wynosi 8€
 4. Płatności, o których mowa w pkt. 8.1 oraz 8.2. Regulaminu dochodzone są od Klienta przez Usługodawcę w ramach Usługi Serwisu.
 5. Klient obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
 6. Klient obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:
  1. podania w Zleceniu danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów przesyłki oraz miejsca dostawy,
  2. przygotowania przesyłki do przewozu, wydania i (w przypadku przesyłek cięższych niż 31,5 kg) do załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi/Usługodawcy właściwie zapakowanej przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu adresem,
  3. wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi/Usługodawcy listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę,
  4. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku przesyłki,
  5. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera/ Usługodawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
  6. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera/Usługodawcy niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
  7. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi/Usługodawcy wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.
  8. Klient jest obowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie z instrukcja pakowania dostępną na stronie Usługodawcy po adresem: https://www.twojkurier.com.pl/jak-pakowac.html.
  9. W przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przyjętymi zasadami pakowania zabezpieczeniem przesyłki przez klienta TwójKurier może zabezpieczyć przesyłkę naliczając od 10€ do 20€ w zależności do ilości użytych materiałów pakowych.
9) KONTAKT Z NAMI
 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: biurotwojkurier@gmail.com) oraz poczta tradycyjna (Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zlecenia oraz właściwej umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego Zlecenia lub właściwej umowy.
10) RZECZY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU

1. Usługodawca nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających lub stwarzających podejrzenie, że zawierają:

 • Części samochodowe – zderzaki, szyby, maski, drzwi, klapy oraz inne duże gabarytowo części karoserii;
 • Ludzkie szczątki lub prochy,
 • Żywe zwierzęta, ryby, ptaki oraz futra i kość słoniowa;
 • Rośliny;
 • Metale drogocenne, monety i banknoty, dokumenty zbywalne na okaziciela oraz kamienie szlachetne ;
 • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty wykonane z metali szlachetnych;
 • Towary nielegalne;
 • Antyki, dzieła sztuki;
 • Rzeźby gipsowe, porcelanowe, mosiężne itp
 • Dokumenty;
 • Banderole i naklejki celne;
 • Napoje alkoholowe;
 • Wyroby tytoniowe,;
 • Towary niebezpieczne;
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe;
 • Części broni palnej;
 • Imitacje i repliki broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji;
 • Broń pneumatyczna oraz wiatrówki;
 • Artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu;
 • Szkło, porcelana, porcelit i wszelkie inne podobne właściwościami przedmioty określane jako kruche;
 • Inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki;
 • Wszelkiego rodzaju płyny (bez wyjątku) mogące zalać i uszkodzić przesyłki innych klientów;

 

Ponadto usługodawca nie przyjmuje do przewozu paczek standardowych oraz gabarytowych zawierających lub stwarzających podejrzenie, że zawierają:

 • Brodziki, wanny, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe itp.
 • Grzejniki wszelkiego rodzaju,
 • Okna, szyby, parapety,
 • Ogrodzenia, bramy, furtki itp;
 • Meble tapicerowane i pakowane płasko;
 • Obrazy wszelkiego rodzaju ;
 • POjazdów, rowerów itp. ;

Stworzyliśmy dodatkowe serwisy dedykowane do transportu takich przesyłek i tak należy zamawiać ich transport!

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta będącego nadawcą przesyłki w/w punktu, Usługodawca jest uprawniony do żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 500€ wynikającej z Umowy Przewozu.

11) UBEZPIECZENIE USŁUGODAWCY ORAZ RZECZY WYŁĄCZONE Z UBEZPIECZENIA

Usługodawca w ramach świadczonej przez siebie usługi przewozu zapewnia ubezpieczenie każdej przesyłki , w tym:

 • paczki standardowe i gabarytowe do kwoty 300 euro,
 • komputery, laptopy, rowery do kwoty 1250 euro,
 • motocykle do pełnej wartości pojazdu,
 • palety – do kwoty 10.000 euro,

 

Z ubezpieczenia wyłączone są:

  • przesyłki zawierające sprzęt elektroniczny, które nie zostały zapakowane w oryginalny karton lub nie będące w opakowaniu jednostkowym,
  • przesyłki połączone ze sobą i zapakowane zbiorczo,
  • przesyłki zapakowane w sposób niezgodny z wytycznymi Usługodawcy (worki, torby, walizki) oraz ogólnie przyjętymi zasadami pakowania, zapobiegającymi uszkodzeniu innych przesyłek,
  • przesyłki zawierające rzeczy kruche i delikatne jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania producenta przystosowane do kurierskiego transportu drogowego
  • rzeźby porcelanowe, mosiężne, ceramiczne, szklane itp.
  • rzeczy nie wymienione w polu “zawartosc” w formularzu złozonym przez Klienta na stronie www.twojkurier.com.pl
  • walizki używane jako opakowanie wierzchnie zawartosci, zastępujące karton
12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEWOZU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kuriera względem Klienta tytułem Umowy Przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Regulaminie Kuriera.
 2. Reklamacje związane z Umową Przewozu Klient może złożyć bezpośrednio u Kuriera lub skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku reklamacja może być złożona drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biurotwojkurier@gmail.com w terminie 2 dni od daty dostawy przesyłki do odbiorcy. W ramach pośrednictwa przy składaniu reklamacji związanej z Umową Przewozu zawartej z Kurierem Usługodawca działa w imieniu Klienta i w jego imieniu składa reklamację u Kuriera zgodnie z Regulaminem Kuriera. Reklamacja w takim wypadku rozpatrywana jest bezpośrednio przez Kuriera.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca działa jako przewoźnik, reklamacja powinna spełniać następujące warunki:
  1. Reklamacja może zostać wniesiona przez osobę uprawnioną w rozumieniu Prawa Przewozowego.
  2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zakończenia transportu.
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. datę sporządzenia reklamacji;
   2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
   3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
   4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
   5. numer przesyłki, której reklamacja dotyczy;
   6. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
   7. wykaz załączonych dokumentów;
   8. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
   9. pełną dokumentację fotograficzną opakowania, użytych zabezpieczeń oraz zawartości przesyłki jeżeli reklamacja dotyczy ubytków lub uszkodzeń.
   10. protokół szkody
  4. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności list przewozowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia. Reklamacja powinna zawierać opis sytuacji oraz roszczenie osoby uprawnionej.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u Kuriera lub konsument może skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku oświadczenie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurotwojkurier@gmail.com.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących konsumentami.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Kurier zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Kuriera i Usługodawcy.
 3. Usługodawcy i Kurierowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy i Kuriera.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Serwisu lub Umową Przewozu, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 5. Usługodawca i Kurier nie ponoszą odpowiedzialności za różnice w liście przewozowym wystawionym samodzielnie przez Klienta lub Kuriera, w przypadku gdy Klient nie skorzystał z listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści listu przewozowego wystawionego samodzielnie lub przez Kuriera z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności dotyczy to danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki – na przykład opcji pobrania).
 6. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Serwisu przez Usługodawcę lub Umowy Przewozu przez Kuriera nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Kurier nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
 7. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Regulamin Kuriera przewiduje inne ograniczenia, to wysokość odpowiedzialności ograniczona jest zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
16) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. W TwójKurier dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zlecenia oraz Konto. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Złożenie Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia dostępnego na Stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola akcji „Składam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie TwójKurier). W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie przez Klienta danych wskazanych w pkt. 4 ppkt. 3 Regulaminu.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w wyniku złożenia Zlecenia Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zlecenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w trakcie korzystania z Konta Klienta Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurotwojkurier@gmail.com lub też pisemnie na adres: Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska.
 6. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce lub polu dotyczącym Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurotwojkurier@gmail.com lub też pisemnie na adres: Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z TwójKurier w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem TwójKurier (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Przewozu, która została wskazana w pkt. 10 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurotwojkurier@gmail.com lub pisemnie na adres: Gołaszewo nr 37C, 87-820, Polska.
17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez TwójKurier zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Kurierów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Przewozu) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zlecenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Przewozu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Przewozowego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
18) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – REGULAMINY KURIERÓW

Regulaminy Kurierów dostępnych w Serwisie Internetowym:


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół TwójKurier